Obchodné podmienky WallMuralia.sk

§ 1 Všeobecné informácie

1. Obchod WALLMURALIA.SK prevádzkuje firma Český tisk s.r.o., Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, DIČ (DPH): CZ17658187, IČ: 17658187, spisová značka C 90758/KSOS Krajský soud v Ostravě, ďalej len Predávajúci.
2. Tento poriadok stanovuje podmienky používania webu. Používateľ webu je povinný sa oboznámiť s obsahom prevádzkového poriadku a svojím nákupom ho schvaľuje.
3. Všetky vzťahy vyplývajúce zo zmluvy medzi WALLMURALIA.SK a zákazníkmi sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami. Odchýlky sú prerokované iba v prípade, že boli predtým potvrdené medzi predávajúcim a zákazníkom v písomnej forme alebo sú stanovené v týchto obchodných podmienkach.
4. Zákazník sa pri zadávaní objednávky zaväzuje poskytnúť úplné a pravdivé osobné údaje. V prípade poskytnutia nepravdivých údajov nesie zákazník zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku tejto skutočnosti.

§ 2 Uzatvorenie zmluvy

1. Obrazy prezentované tuup.sk na internete alebo v iných médiách a tiež všetky ostatné výrobky nie sú obchodnou ponukou v zmysle čl. 534 Občianskeho zákonníka, ale iba podnetom klienta ku kúpe. Ponuky na kúpu môžu byť predložené prostredníctvom internetových stránok wallmuralia.sk v podobe online formulárov alebo písomne na e-mailovú adresu.
2. Zadanie objednávky v internetovom obchode je jednoznačné s vyjadrením úmyslu uzavrieť kúpnu zmluvu za podmienok stanovených v tomto poriadku a objednávke.
3. Zadaním objednávky sa zákazník zaväzuje zohľadniť celkovú cenu zákazky. Všetky ceny na internete sú ceny vrátane DPH (20 % DPH) a nezahŕňajú náklady na prepravu.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť splnenie služby a plnenia objednávky, ak bude obsah výrobku v rozpore so zákonom, dobrými mravmi alebo princípmi spoločenského spolužitia. Obchod si tiež vyhradzuje možnosť vykonávať zmeny cien tovaru v ponuke, ako aj zmeny výšky nákladov na dodanie objednaného tovaru.

§ 3 Platby

1. Platbu za objednávky je možné vykonať:
–platbou vopred tradičným prevodom, prostredníctvom PayU alebo PayPal,
– klasickým bankovým prevodom na číslo účtu: 123-9077870267/0100
– v hotovosti prostredníctvom zásielky na dobierku.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo schváliť alebo zamietnuť schválenie určitých platobných spôsobov.

Upozorňujeme, že výška platby na dobierku by nemala presiahnuť 141 EUR. Objednávky nad túto sumu musia byť zaplatené v plnej výške pred začatím procesu plnenia.

§ 4 Dodanie tovaru

1. Produkty sú zasielané z Poľska.
2. Objednané výrobky sú odosielané prostredníctvom kuriérskej firmy alebo vyzdvihnuté osobne v zákazníckom servise, a to po predchádzajúcej dohode.
3. Za začiatok lehoty realizácie objednávky sa považuje odoslanie e-mailovej správy s potvrdením o prijatí objednávky na realizáciu. Dochádza k tomu po prijatí všetkých informácií o objednávke.
4. Doba realizácie objednávky výrobkov ponúkaných na webe wallmuralia.sk sú 3 pracovné dni.
5. Náklady na doručenie sú vypočítané pre každú objednávku zvlášť a sú uvedené v konfigurátore.

§ 5 Škody vzniknuté počas prepravy

1. Kupujúci by mal skontrolovať stav zásielky v okamihu jej prevzatí od kuriéra. Ak zistíte, že je obsah poškodený alebo sú viditeľné stopy otvorenia, nepotvrdzujte prevzatie zásielky a požiadajte kuriéra o spísanie protokolu o poškodení.
2. Zákazník je povinný čo najskôr informovať obchod o pokuse o doručenie poškodenej zásielky.

§ 6 Obmedzenie zodpovednosti

1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za absenciu nepretržitého prístupu k e-shopu a rýchlosť fungovania systému, ako aj za technické a elektronické chyby vzniknuté v priebehu podávania zákazky, ak sú príčinou ich vzniku faktory, na ktoré nemá obchod vplyv.

§ 7 Právo na odstúpenie od podmienok zmluvy


Poučenie o odstúpení od zmluvy

§ 8 Reklamácia

1. Predávajúci poskytuje 12-mesačnú záruku na ponúkané výrobky. Táto lehota platí od dňa dodania výrobku zákazníkovi.
2. Predávajúci dodáva návod na montáž výrobku. Nedodržanie pokynov obsiahnutých v návode vylučuje možnosť reklamácie výrobku.
3. Kupujúci je povinný ihneď po zistení nesúladu služby so zmluvou nahlásiť písomnú reklamáciu na e-mailovú adresu: info@wallmuralia.sk
4. Podkladom pre reklamáciu nemôžu byť drobné odchýlky dodávaného výrobku od výrobku ponúkaného na internetovej stránke. Za nepodstatné odchýlky sa považujú drobné rozdiely vo farbe, mierne rozdiely vo formáte, type a kvalite podkladu. Týmto výnimkám sa počas výrobného procesu nedá vyhnúť a farebné rozdiely môžu byť spôsobené nastavením monitora používateľa. Predmetom reklamácie nemôže byť tiež spôsob rozdelenia materiálu, ak kupujúci nenavrhol atypické rozdelenie pri vytváraní objednávky.
5. Predávajúci je povinný prerokovať reklamáciu v priebehu 14 dní od jej oznámenia.
6. V prípade, že dodaný tovar bude považovaný ako nesúladný so zmluvou, tzn. má vadu, ktorá znižuje jeho hodnotu alebo úžitkové vlastnosti alebo bol tovar vydaný v neúplnom stave, má kupujúci právo požadovať uvedenie výrobku do stavu v súlade so zmluvou, a to prostredníctvom bezplatnej opravy, výmeny výrobku za nový alebo v prípade, že takáto možnosť neexistuje – vrátenia zaplatenej sumy za objednávku.
7. Predávajúci má právo požadovať od zákazníka vrátenie chybného tovaru.
8. Predmetom reklamácie môže byť výhradne iba tovar v stave, v ktorom bol dodaný. V prípade zistenia technických vád fototapety po jej nalepení reklamácia nebude uznaná.
9. Škody vzniknuté v dôsledku nesprávnych alebo so zmluvou nekompatibilných krokov nie sú podkladom pre uplatnenie nárokov voči predávajúcemu.

§ 9 Odstúpenie od podmienok zmluvy zo strany predávajúceho

1. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od podmienok zmluvy bez možnosti nároku na náhradu škody zo strany zákazníka v lehote do 7 dní od jej uzavretia v prípade, že sa vyskytli okolnosti nezávislé na vôli predávajúceho, ktoré nebolo možné predpokladať. Podkladom pre odstúpenie v stanovenej lehote je tiež zásah do štruktúry obchodu tretími osobami, čoho dôsledkom došlo k zmenám funkčnosti, parametrov servisu a mechanizmu vytvárania objednávok a ceny.


§ 10 Zásady ochrany súkromia a ochrana osobných údajov

1. Správcom databázy osobných údajov poskytovaných zákazníkmi obchodu v súvislosti s objednávkami je predávajúci.
Osobné údaje sa používajú na účely plnenia kúpnej zmluvy, a preto môžu byť poskytnuté obchodným partnerom, subjektom zodpovedným za realizáciu finančných transakcií a dodávky objednaných výrobkov. Zákazníci majú právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu. Údaje sú poskytované dobrovoľne.
2. Zákazníci majú možnosť:
– overiť alebo opraviť údaje zaslaním e-mailovej správy na adresu info@wallmuralia.sk
– požiadať o prevod, opravu, obmedzenie spracovania údajov a vymazanie údajov. V každom prípade kontaktujte predávajúceho prostredníctvom e-mailu: info@wallmuralia.sk
3. Zákazníci, ktorí sa prihlásili k odberu newslettera, majú možnosť:
– overiť alebo opraviť údaje zaslaním e-mailovej správy na adresu info@wallmuralia.sk.
– automaticky sa odhlásiť z odberu newslettera kliknutím na odkaz v päte zaslanej správy.

§ 11 Záverečné ustanovenia

1. Záležitostí, ktoré nie sú upravené týmto Prevádzkovým poriadkom, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo iných právnych predpisov vzťahujúcich sa na fungovanie webových stránok a internetových obchodov.
2. WALLMURALIA.SK si vyhradzuje právo na zavedenie zmien v tomto Prevádzkovom poriadku.

§ 12 Názory na produkty.

I. Recenzia, ktorú zverejňujete v našom obchode, musí byť o zakúpenom produkte. Môžete opísať jeho nevýhody, výhody, funkčnosť a vaše skúsenosti s používaním produktu.
II. Vaše komentáre by sa mali týkať výhradne témy článku, ktorý komentujete.
III. Môžete napísať jednu recenziu na daný produkt. Ďalšie recenzie toho istého produktu nebudeme zverejňovať.
IV. Pred zverejnením recenzie sa, prosím, uistite, že jej obsah je v súlade so zákonom, dobrými mravmi a nezasahuje do práv a osobných statkov iných osôb.
V. Recenzie, komentáre a príspevky v diskusii nesmú:
a. hrubo porušovať pravidlá správnej slovenčiny;
b. obsahovať vulgarizmy;
c. vyzývať k násiliu alebo nenávisti;
d. propagovať rasizmus;
e. urážať niekoho;
f. vyjadrovať názory v rozpore s všeobecne akceptovanými spoločenskými normami;
g. poskytovať informácie, ktoré by mohli naznačovať trestný čin, sú nekalou súťažou, porušujú autorské práva alebo priemyselné práva;
h. propagovať produkty a služby našej konkurencie;
i. obsahovať odkazy na iné webové stránky;
j. obsahovať podrobné osobné údaje: ani vaše, ani poradcu, s ktorým ste boli v kontakte.
VI.Ste zodpovední za obsah vašich recenzií.
VII. Kontrolujeme všetky pridané recenzie. Recenziu by ste mali pridať, len ak vlastníte produkt alebo ste s ním prišli do styku (napr. vlastní ho niekto z vašich blízkych).
VIII. Ak moderátor zistí, že vaša recenzia je v rozpore s týmito pravidlami, nebudeme ju zverejňovať a odstránime ju alebo upravíme. Takéto konanie bude mať miesto najmä vtedy, keď recenzia vzbudí naše pochybnosti. O tom vás budeme informovať e-mailom do 7 dní od momentu, keď zistíme nezrovnalosti.
Ak nesúhlasíte s naším rozhodnutím, prosím, odpovedzte na našu správu do 7 dní od dátumu jej doručenia. Tento termín je konečný, po jeho uplynutí nebudete môcť podať sťažnosť a vaša recenzia bude odstránená alebo nebudeme publikovať. Na vašu sťažnosť odpovieme do 14 dní od jej prijatia. Môžeme zohľadniť vašu sťažnosť a obnoviť recenziu na stránke alebo ju odstrániť zo systému.
IX. Keď zverejňujete recenziu, udeľujete nám neobmedzenú časovú licenciu na jej bezplatné používanie, šírenie, publikovanie, kopírovanie, úpravu a distribúciu na území Európskej únie. Budeme teda môcť:
a) šíriť vašu recenziu (alebo jej časť) tak, aby bola verejne prístupná takým spôsobom, aby ju každý mohol:
a1) mať prístup k nej na vybranom mieste a v čase;
a2) verejne ju zobrazovať; a
a3) znovu publikovať;
b) zachovať a rozmnožiť vašu recenziu (alebo jej časť) akoukoľvek technikou (tlačovou, reprografickou, digitálnou, magnetickým záznamom atď.) na vytvorenie ďalších kópií vašej recenzie (alebo jej časti);
c) udeliť sublicencie tretím stranám, aby mohli využívať vašu recenziu alebo jej časť;
d) využívať vašu recenziu (alebo jej časť) na propagáciu a reklamu nášho obchodu.
X. Recenzie sú zobrazované v obchode od najnovších po najstaršie.
XI. Každý používateľ a každá osoba využívajúca službu WALLMURALIA.SK má možnosť zaslať oznámenie o obsahu, ktorý je v rozpore so zákonom alebo porušuje pravidlá, zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu: info@tulup.sk. Osoba podávajúca oznámenie by, ak je to možné, mala poskytnúť informácie, ktoré umožnia WALLMURALIA.SK overiť hlásenie porušenia, vysvetliť dôvody, prečo osoba podávajúca oznámenie považuje daný obsah za nezákonný alebo v rozpore s pravidlami. Komunikácia môže prebiehať v slovenskom alebo anglickom jazyku.
XII. WALLMURALIA.SK môže rozhodnúť o blokovaní alebo pozastavení obsahu alebo účtov na základe interných politík a moderačných postupov. Moderačné politiky a postupy prijaté WALLMURALIA.SK opisujú spôsoby a prostriedky identifikácie obsahu alebo aktivít používateľov, ktoré sú preskúmavané z hľadiska porušenia pravidiel alebo platných zákonov. Hlavným cieľom vyvinutých moderačných politík a postupov je zabezpečiť bezpečnosť používateľov a osôb využívajúcich službu WALLMURALIA.SK a bojovať proti akémukoľvek zneužitiu.
XIII. Rozhodnutia súvisiace s obsahom alebo aktivitami používateľov sú hodnotené osobami moderujúcimi WALLMURALIA.SK ktoré sú v súlade s princípmi moderovania obsahu stanovenými v článku 14 DSA v súvislosti s komentármi a recenziami publikovanými v našej službe. Všetok obsah publikovaný používateľmi bude moderovaný v súlade s platnými zákonmi a našimi pravidlami.
XIV. Používateľ bude informovaný v prípade blokovania alebo pozastavenia určitého obsahu alebo účtu, najneskôr v okamihu, keď blokovanie alebo pozastavenie nadobudne účinnosť, prostredníctvom e-mailovej správy, ktorá uvedie zablokovaný alebo pozastavený obsah alebo účet a dôvody rozhodnutia s odkazom na dôvody rozhodnutia vyplývajúce z obsahu pravidiel.
Používateľ, ktorý nesúhlasí s rozhodnutím o blokovaní alebo pozastavení inzerátu alebo účtu, má právo podať sťažnosť zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu.